HÔẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG TỰ QUẢN

Video liên quan
Giáo dục
Liên kết
Thống kê truy cập
Hôm nay : 2
Tháng 07 : 2
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20//=%201300)%20{%20%20$('#idleft').show();%20%20$('#idright').show();%20%20}%20%20//]]>%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THẠCH%20MỸ%20%20Thạch%20Mỹ%20-%20Lộc%20Hà%20-%20%20Hà%20Tĩnh%20%20Điện%20thoại:%200944850732%20-%20Email:%20ththachmy@gmail.com%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20Trang%20chủ%20%20%20%20Giới%20thiệu%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Tin%20tức%20%20%20|%20%20
  %20%20Tin%20nội%20bộ %20%20
   %20%20Tin%20khối%20mầm%20non %20%20%20%20Tin%20khối%20tiểu%20học %20%20%20%20Tin%20khối%20THCS %20%20%20%20
  %20%20%20%20Tin%20giáo%20dục %20%20%20%20Tin%20tổng%20hợp %20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20Văn%20bản%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Công%20văn%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Tài%20nguyên%20%20%20|%20%20
  %20%20Sáng%20kiến%20kinh%20nghiệm %20%20%20%20Bài%20giảng%20điện%20tử %20%20%20%20Giáo%20án%20điện%20tử %20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20Video%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Hình%20ảnh%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Nghiệp%20vụ%20sư%20phạm%20%20%20|%20%20
  %20%20Công%20tác%20chủ%20nhiệm %20%20%20%20Giáo%20dụ%20kỹ%20năng%20sống %20%20%20%20Hoạt%20động%20ngoài%20giờ %20%20%20%20
%20%20%20%20%20%20Liên%20hệ%20%20%20|%20%20%20%20%20%20Xem%20điểm%20%20%20|%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%2011:54%20+07%20Thứ%20hai,%2007/05/2018%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20RSS%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20
  Tổ%20chức
  %20
   %20
  • %20Chi%20bộ%20Đảng%20
  • %20
  • %20Ban%20lãnh%20đạo%20
  • %20
  • %20Sơ%20đồ%20tổ%20chức%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Thông%20báo
  %20
 • %20
 • %20
  Tin%20tức%20-%20sự%20kiện
  %20
   %20
  • %20Tin%20nội%20bộ%20
  • %20
  • %20Tin%20giáo%20dục%20
  • %20
  • %20Tin%20tổng%20hợp%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20chuyên%20môn
  %20
 • %20
 • %20
  Góc%20giáo%20viên
  %20
 • %20
 • %20
  Góc%20học%20sinh
  %20
 • %20
 • %20
  Góc%20phụ%20huynh
  %20
 • %20
 • %20
  Gương%20sáng%20giáo%20dục
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20công%20đoàn
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20Đoàn%20-%20Đội
  %20
 • %20
 • %20
  Hoạt%20động%20ngoại%20khóa
  %20
   %20
  • %20Văn%20hóa%20-%20nghệ%20thuật%20
  • %20
  • %20Thể%20dục%20-%20Thể%20thao%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Các%20hoạt%20động%20khác
  %20
   %20
  • %20Thư%20viện%20
  • %20
  • %20Bán%20trú%20
  • %20
  • %20Y%20tế%20học%20đường%20
  • %20
  • %20Lao%20động,%20vệ%20sinh%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Nghiệp%20vụ%20sư%20phạm
  %20
   %20
  • %20Công%20tác%20chủ%20nhiệm%20
  • %20
  • %20Giáo%20dụ%20kỹ%20năng%20sống%20
  • %20
  • %20Hoạt%20động%20ngoài%20giờ%20
  • %20
  %20
 • %20
 • %20
  Khen%20thưởng%20-%20Kỷ%20luật
  %20
   %20
  • %20Khen%20thưởng%20
  • %20
  • %20Kỷ%20luật%20
  • %20
  %20
 • %20
%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Thời%20khóa%20biểu%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20
 • %20%20Khối%201 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%202 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%203 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%204 %20%20
 • %20%20
 • %20%20Khối%205 %20%20
 • %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Lịch%20công%20tác%20%20%20%20
   %20%20%20%20%20%20Lịch%20công%20tác%20tháng%20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20(function($)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Compliant%20with%20jquery.noConflict()%20%20$.fn.jCarouselLite%20=%20function(o)%20{%20%20o%20=%20$.extend({%20%20btnPrev:%20null,%20%20btnNext:%20null,%20%20btnGo:%20null,%20%20mouseWheel:%20false,%20%20auto:%20null,%20%20hoverPause:%20false,%20%20speed:%20200,%20%20easing:%20null,%20%20vertical:%20false,%20%20circular:%20true,%20%20visible:%203,%20%20start:%200,%20%20scroll:%201,%20%20beforeStart:%20null,%20%20afterEnd:%20null%20%20},%20o%20||%20{});%20%20return%20this.each(function()%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Returns%20the%20element%20collection.%20Chainable.%20%20var%20running%20=%20false,%20animCss=o.vertical?%22top%22:%22left%22,%20sizeCss=o.vertical?%22height%22:%22width%22;%20%20var%20div%20=%20$(this),%20ul%20=%20$(%22ul%22,%20div),%20tLi%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20tl%20=%20tLi.size(),%20v%20=%20o.visible;%20%20if(o.circular)%20{%20%20ul.prepend(tLi.slice(tl-v+1).clone())%20%20.append(tLi.slice(0,o.scroll).clone());%20%20o.start%20+=%20v-1;%20%20}%20%20var%20li%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20itemLength%20=%20li.size(),%20curr%20=%20o.start;%20%20div.css(%22visibility%22,%20%22visible%22);%20%20li.css({overflow:%20%22hidden%22,%20float:%20o.vertical%20?%20%22none%22%20:%20%22left%22});%20%20ul.css({margin:%20%220%22,%20padding:%20%220%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22list-style-type%22:%20%22none%22,%20%22z-index%22:%20%221%22});%20%20div.css({overflow:%20%22hidden%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22z-index%22:%20%222%22,%20left:%20%220px%22});%20%20var%20liSize%20=%20o.vertical%20?%20height(li)%20:%20width(li);%20%20%20//%20Full%20li%20size(incl%20margin)-Used%20for%20animation%20%20var%20ulSize%20=%20liSize%20*%20itemLength;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20full%20ul(total%20length,%20not%20just%20for%20the%20visible%20items)%20%20var%20divSize%20=%20liSize%20*%20v;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20entire%20div(total%20length%20for%20just%20the%20visible%20items)%20%20li.css({width:%20li.width(),%20height:%20li.height()});%20%20ul.css(sizeCss,%20ulSize+%22px%22).css(animCss,%20-(curr*liSize));%20%20div.css(sizeCss,%20divSize+%22px%22);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Width%20of%20the%20DIV.%20length%20of%20visible%20images%20%20if(o.btnPrev)%20{%20%20$(o.btnPrev).click(function()%20{%20%20return%20go(curr-o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnPrev).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnNext)%20{%20%20$(o.btnNext).click(function()%20{%20%20return%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnNext).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnGo)%20%20$.each(o.btnGo,%20function(i,%20val)%20{%20%20$(val).click(function()%20{%20%20return%20go(o.circular%20?%20o.visible+i%20:%20i);%20%20});%20%20});%20%20if(o.mouseWheel%20&&%20div.mousewheel)%20%20div.mousewheel(function(e,%20d)%20{%20%20return%20d>0%20?%20go(curr-o.scroll)%20:%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20var%20autoInterval;%20%20function%20startAuto()%20{%20%20stopAuto();%20%20autoInterval%20=%20setInterval(function()%20{%20%20go(curr+o.scroll);%20%20},%20o.auto+o.speed);%20%20};%20%20function%20stopAuto()%20{%20%20clearInterval(autoInterval);%20%20};%20%20if(o.auto)%20{%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20div.hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20startAuto();%20%20};%20%20function%20vis()%20{%20%20return%20li.slice(curr).slice(0,v);%20%20};%20%20function%20go(to)%20{%20%20if(!running)%20{%20%20if(o.beforeStart)%20%20o.beforeStart.call(this,%20vis());%20%20if(o.circular)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20circular%20we%20are%20in%20first%20or%20last,%20then%20goto%20the%20other%20end%20%20if(to<0)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20before%20range,%20then%20go%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20+%20tl)%20*%20liSize)+%22px%22);%20%20curr%20=%20to%20+%20tl;%20%20}%20else%20if(to>itemLength-v)%20{%20//%20If%20beyond%20range,%20then%20come%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20-%20tl)%20*%20liSize%20)%20+%20%22px%22%20);%20%20curr%20=%20to%20-%20tl;%20%20}%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20else%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20non-circular%20and%20to%20points%20to%20first%20or%20last,%20we%20just%20return.%20%20if(to<0%20||%20to>itemLength-v)%20return;%20%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20neither%20overrides%20it,%20the%20curr%20will%20still%20be%20%22to%22%20and%20we%20can%20proceed.%20%20running%20=%20true;%20%20ul.animate(%20%20animCss%20==%20%22left%22%20?%20{%20left:%20-(curr*liSize)%20}%20:%20{%20top:%20-(curr*liSize)%20}%20,%20o.speed,%20o.easing,%20%20function()%20{%20%20if(o.afterEnd)%20%20o.afterEnd.call(this,%20vis());%20%20running%20=%20false;%20%20}%20%20);%20%20//%20Disable%20buttons%20when%20the%20carousel%20reaches%20the%20last/first,%20and%20enable%20when%20not%20%20if(!o.circular)%20{%20%20$(o.btnPrev%20+%20%22,%22%20+%20o.btnNext).removeClass(%22disabled%22);%20%20$(%20(curr-o.scroll<0%20&&%20o.btnPrev)%20%20||%20%20(curr+o.scroll%20>%20itemLength-v%20&&%20o.btnNext)%20%20||%20%20[]%20%20).addClass(%22disabled%22);%20%20}%20%20}%20%20return%20false;%20%20};%20%20});%20%20};%20%20function%20css(el,%20prop)%20{%20%20return%20parseInt($.css(el[0],%20prop))%20||%200;%20%20};%20%20function%20width(el)%20{%20%20return%20%20el[0].offsetWidth%20+%20css(el,%20'marginLeft')%20+%20css(el,%20'marginRight');%20%20};%20%20function%20height(el)%20{%20%20return%20el[0].offsetHeight%20+%20css(el,%20'marginTop')%20+%20css(el,%20'marginBottom');%20%20};%20%20})(jQuery);%20%20$(document).ready(function(){%20%20$(%22.other_blocknews_ab40%22).jCarouselLite({%20%20//%20Lấy%20class%20của%20ul%20và%20gọi%20hàm%20jCarouselLite()%20trong%20thư%20viện%20%20vertical:%20false, //%20chạy%20theo%20chiều%20dọc%20%20hoverPause:true, //%20Hover%20vào%20nó%20sẽ%20dừng%20lại%20%20visible:%201, //%20Số%20bài%20viết%20cần%20hiện%20%20auto:1500, //%20Tự%20động%20scroll%20%20speed:1500 //%20Tốc%20độ%20scroll%20%20});%20%20});%20%20%20%20
  %20%20%20%20
   %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  %20%20
  %20%20%20%20Thăm%20dò%20ý%20kiến%20%20%20%20

  Cảm%20ơn%20bạn%20đã%20ghé%20thăm%20Website.%20Bạn%20biết%20trang%20của%20chúng%20tôi%20qua:

  %20%20
  %20%20

  %20%20Tìm%20kiếm%20Google%20%20

  %20%20

  %20%20Chia%20sẻ%20Facebook%20%20

  %20%20

  %20%20Bạn%20bè,%20người%20thân%20%20

  %20%20

  %20%20Banner%20quảng%20cáo%20online%20%20

  %20%20

  %20%20Quảng%20cáo%20truyền%20hình%20%20

  %20%20

  %20%20Bảng,%20biển,%20tờ%20rơi%20QC%20%20

  %20%20

  %20%20Các%20hình%20thức%20QC%20khác%20%20

  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Kết%20quả%20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Thống%20kê%20%20%20%20

  %20%20Đang%20truy%20cập%20:%20%2046%20%20

  %20%20%20%20

  %20%20Hôm%20nay%20:%20%2087%20%20

  %20%20

  %20%20Tháng%20hiện%20tại%20%20:%20951%20%20

  %20%20

  %20%20Tổng%20lượt%20truy%20cập%20:%20234401%20%20

  %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20» %20%20%20%20 %20%20Video%20%20» %20%20%20%20 %20%20Video%20nội%20bộ%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20HÔẠT%20ĐỘNG%20CỦA%20HỘI%20ĐỒNG%20TỰ%20QUẢN%20%20%20%20%20%20

  %20%20
  %20%20//%20%20%20%20%20%20%20Các%20videos%20khác%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20Thành%20viên%20%20%20%20%20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20 Quên%20mật%20khẩu?%20%20%20%20%20%20Bạn%20chưa%20có%20tài%20khoản,%20đăng%20ký%20để%20chia%20sẻ%20và%20kết%20nối%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Tin%20mới%20nhất%20%20%20%20(function($)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Compliant%20with%20jquery.noConflict()%20%20$.fn.jCarouselLite%20=%20function(o)%20{%20%20o%20=%20$.extend({%20%20btnPrev:%20null,%20%20btnNext:%20null,%20%20btnGo:%20null,%20%20mouseWheel:%20false,%20%20auto:%20null,%20%20hoverPause:%20false,%20%20speed:%20200,%20%20easing:%20null,%20%20vertical:%20false,%20%20circular:%20true,%20%20visible:%203,%20%20start:%200,%20%20scroll:%201,%20%20beforeStart:%20null,%20%20afterEnd:%20null%20%20},%20o%20||%20{});%20%20return%20this.each(function()%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Returns%20the%20element%20collection.%20Chainable.%20%20var%20running%20=%20false,%20animCss=o.vertical?%22top%22:%22left%22,%20sizeCss=o.vertical?%22height%22:%22width%22;%20%20var%20div%20=%20$(this),%20ul%20=%20$(%22ul%22,%20div),%20tLi%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20tl%20=%20tLi.size(),%20v%20=%20o.visible;%20%20if(o.circular)%20{%20%20ul.prepend(tLi.slice(tl-v+1).clone())%20%20.append(tLi.slice(0,o.scroll).clone());%20%20o.start%20+=%20v-1;%20%20}%20%20var%20li%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20itemLength%20=%20li.size(),%20curr%20=%20o.start;%20%20div.css(%22visibility%22,%20%22visible%22);%20%20li.css({overflow:%20%22hidden%22,%20float:%20o.vertical%20?%20%22none%22%20:%20%22left%22});%20%20ul.css({margin:%20%220%22,%20padding:%20%220%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22list-style-type%22:%20%22none%22,%20%22z-index%22:%20%221%22});%20%20div.css({overflow:%20%22hidden%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22z-index%22:%20%222%22,%20left:%20%220px%22});%20%20var%20liSize%20=%20o.vertical%20?%20height(li)%20:%20width(li);%20%20%20//%20Full%20li%20size(incl%20margin)-Used%20for%20animation%20%20var%20ulSize%20=%20liSize%20*%20itemLength;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20full%20ul(total%20length,%20not%20just%20for%20the%20visible%20items)%20%20var%20divSize%20=%20liSize%20*%20v;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20entire%20div(total%20length%20for%20just%20the%20visible%20items)%20%20li.css({width:%20li.width(),%20height:%20li.height()});%20%20ul.css(sizeCss,%20ulSize+%22px%22).css(animCss,%20-(curr*liSize));%20%20div.css(sizeCss,%20divSize+%22px%22);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Width%20of%20the%20DIV.%20length%20of%20visible%20images%20%20if(o.btnPrev)%20{%20%20$(o.btnPrev).click(function()%20{%20%20return%20go(curr-o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnPrev).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnNext)%20{%20%20$(o.btnNext).click(function()%20{%20%20return%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnNext).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnGo)%20%20$.each(o.btnGo,%20function(i,%20val)%20{%20%20$(val).click(function()%20{%20%20return%20go(o.circular%20?%20o.visible+i%20:%20i);%20%20});%20%20});%20%20if(o.mouseWheel%20&&%20div.mousewheel)%20%20div.mousewheel(function(e,%20d)%20{%20%20return%20d>0%20?%20go(curr-o.scroll)%20:%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20var%20autoInterval;%20%20function%20startAuto()%20{%20%20stopAuto();%20%20autoInterval%20=%20setInterval(function()%20{%20%20go(curr+o.scroll);%20%20},%20o.auto+o.speed);%20%20};%20%20function%20stopAuto()%20{%20%20clearInterval(autoInterval);%20%20};%20%20if(o.auto)%20{%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20div.hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20startAuto();%20%20};%20%20function%20vis()%20{%20%20return%20li.slice(curr).slice(0,v);%20%20};%20%20function%20go(to)%20{%20%20if(!running)%20{%20%20if(o.beforeStart)%20%20o.beforeStart.call(this,%20vis());%20%20if(o.circular)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20circular%20we%20are%20in%20first%20or%20last,%20then%20goto%20the%20other%20end%20%20if(to<0)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20before%20range,%20then%20go%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20+%20tl)%20*%20liSize)+%22px%22);%20%20curr%20=%20to%20+%20tl;%20%20}%20else%20if(to>itemLength-v)%20{%20//%20If%20beyond%20range,%20then%20come%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20-%20tl)%20*%20liSize%20)%20+%20%22px%22%20);%20%20curr%20=%20to%20-%20tl;%20%20}%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20else%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20non-circular%20and%20to%20points%20to%20first%20or%20last,%20we%20just%20return.%20%20if(to<0%20||%20to>itemLength-v)%20return;%20%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20neither%20overrides%20it,%20the%20curr%20will%20still%20be%20%22to%22%20and%20we%20can%20proceed.%20%20running%20=%20true;%20%20ul.animate(%20%20animCss%20==%20%22left%22%20?%20{%20left:%20-(curr*liSize)%20}%20:%20{%20top:%20-(curr*liSize)%20}%20,%20o.speed,%20o.easing,%20%20function()%20{%20%20if(o.afterEnd)%20%20o.afterEnd.call(this,%20vis());%20%20running%20=%20false;%20%20}%20%20);%20%20//%20Disable%20buttons%20when%20the%20carousel%20reaches%20the%20last/first,%20and%20enable%20when%20not%20%20if(!o.circular)%20{%20%20$(o.btnPrev%20+%20%22,%22%20+%20o.btnNext).removeClass(%22disabled%22);%20%20$(%20(curr-o.scroll<0%20&&%20o.btnPrev)%20%20||%20%20(curr+o.scroll%20>%20itemLength-v%20&&%20o.btnNext)%20%20||%20%20[]%20%20).addClass(%22disabled%22);%20%20}%20%20}%20%20return%20false;%20%20};%20%20});%20%20};%20%20function%20css(el,%20prop)%20{%20%20return%20parseInt($.css(el[0],%20prop))%20||%200;%20%20};%20%20function%20width(el)%20{%20%20return%20%20el[0].offsetWidth%20+%20css(el,%20'marginLeft')%20+%20css(el,%20'marginRight');%20%20};%20%20function%20height(el)%20{%20%20return%20el[0].offsetHeight%20+%20css(el,%20'marginTop')%20+%20css(el,%20'marginBottom');%20%20};%20%20})(jQuery);%20%20$(document).ready(function(){%20%20$(%22.other_blocknewsblock_groups61%22).jCarouselLite({%20%20//%20Lấy%20class%20của%20ul%20và%20gọi%20hàm%20jCarouselLite()%20trong%20thư%20viện%20%20vertical:%20true, //%20chạy%20theo%20chiều%20dọc%20%20hoverPause:true, //%20Hover%20vào%20nó%20sẽ%20dừng%20lại%20%20visible:%201, //%20Số%20bài%20viết%20cần%20hiện%20%20auto:1600, //%20Tự%20động%20scroll%20%20speed:2000 //%20Tốc%20độ%20scroll%20%20});%20%20});%20%20%20%20%20%20
   %20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THẠCH%20MỸ%20TỔ%20CHỨC%20THÀNH%20CÔNG%20HỘI%20THI%20%22NGHI%20THỨC%20ĐỘI%20SỬA%20ĐỔI%20%22%20NĂM%20HỌC%202016-2017%20%20%20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THẠCH%20MỸ%20TỔ%20CHỨC%20CHUYỆN%20THÀNH%20CÔNG%20HỘI%20THI%20%22KỂ%20CHUYỆN%20THEO%20SÁCH%20%22%20CHÀO%20MỪNG%20NGÀY%2022/12%20%20%20%20%20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THẠCH%20MỸ%20VỚI%20CÁC%20HOẠT%20ĐỘNG%20CHÀO%20MỪNG%20NGÀY%20NHÀ%20GIÁO%20VIỆT%20NAM%2020/11%20%20%20%20%20%20Sáng%20kiến%20kinh%20nghiệm%20%20%20%20%20%20CÔNG%20ĐOÀN%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THẠCH%20MỸ%20TỔ%20CHỨC%20THÀNH%20CÔNG%20HỘI%20THI%20%22ẨM%20THỰC%22%20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20%20%20Văn%20bản%20mới%20%20%20%20%20%20
 • %20%20Số: 794/QĐ-BGDĐT
  %20%20Tên: (Quyết%20định%20ban%20hành%20Điều%20lệ%20Giải%20Bóng%20đá%20Hội%20khỏe%20Phù%20Đổng%20học%20sinh%20Tiểu%20học%20và%20THCS%20toàn%20quốc%20Cúp%20Milo%20lần%20thứ%20XII%20-%202014)
  %20%20Ngày%20BH: (07/03/2014)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: 890/QĐ-BGDĐT
  %20%20Tên: (Quyết%20định%20thành%20lập%20Ban%20tổ%20chức%20Hội%20nghị%20tập%20huấn%20triển%20khai%20thực%20hiện%20Chỉ%20thị%20số%2010/CT-TTg%20cho%20các%20sở%20GD&ĐT%20năm%202014)
  %20%20Ngày%20BH: (14/03/2014)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: 1334/BGDĐT-CTHSSV
  %20%20Tên: (Đảm%20bảo%20an%20toàn%20cho%20học%20sinh)
  %20%20Ngày%20BH: (19/03/2014)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: 1328/BGDĐT-CTHSSV
  %20%20Tên: (Đảm%20bảo%20an%20toàn%20cho%20giáo%20viên%20và%20học%20sinh%20đến%20trường%20trong%20mùa%20lũ)
  %20%20Ngày%20BH: (19/03/2014)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20
 • %20%20Số: 1021/QĐ-BGDĐT
  %20%20Tên: (Quyết%20định%20về%20việc%20công%20bố%20thủ%20tục%20hành%20chính%20được%20sửa%20đổi,%20bổ%20sung%20thuộc%20phạm%20vi%20chức%20năng%20quản%20lý%20của%20Bộ%20Giáo%20dục%20và%20Đào%20tạo)
  %20%20Ngày%20BH: (24/03/2014)%20%20%20%20%20
  %20%20
 • %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20Lời%20hay%20ý%20đẹp%20%20%20%20Đừng%20phấn%20đấu%20để%20thành%20công%20mà%20hãy%20phấn%20đấu%20để%20mình%20có%20ích.%20%20%20%20%20%20%20%20Hỗ%20trợ%20khách%20hàng%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
   %20%20%20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20
  • %20%20%20%20%20%20Vì%20sự%20phát%20triển%20của%20giáo%20dục%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  • %20%20%20%20
  %20%20%20%20%20%20(function($)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Compliant%20with%20jquery.noConflict()%20%20$.fn.jCarouselLite%20=%20function(o)%20{%20%20o%20=%20$.extend({%20%20btnPrev:%20null,%20%20btnNext:%20null,%20%20btnGo:%20null,%20%20mouseWheel:%20false,%20%20auto:%20null,%20%20hoverPause:%20false,%20%20speed:%20200,%20%20easing:%20null,%20%20vertical:%20false,%20%20circular:%20true,%20%20visible:%203,%20%20start:%200,%20%20scroll:%201,%20%20beforeStart:%20null,%20%20afterEnd:%20null%20%20},%20o%20||%20{});%20%20return%20this.each(function()%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Returns%20the%20element%20collection.%20Chainable.%20%20var%20running%20=%20false,%20animCss=o.vertical?%22top%22:%22left%22,%20sizeCss=o.vertical?%22height%22:%22width%22;%20%20var%20div%20=%20$(this),%20ul%20=%20$(%22ul%22,%20div),%20tLi%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20tl%20=%20tLi.size(),%20v%20=%20o.visible;%20%20if(o.circular)%20{%20%20ul.prepend(tLi.slice(tl-v+1).clone())%20%20.append(tLi.slice(0,o.scroll).clone());%20%20o.start%20+=%20v-1;%20%20}%20%20var%20li%20=%20$(%22li%22,%20ul),%20itemLength%20=%20li.size(),%20curr%20=%20o.start;%20%20div.css(%22visibility%22,%20%22visible%22);%20%20li.css({overflow:%20%22hidden%22,%20float:%20o.vertical%20?%20%22none%22%20:%20%22left%22});%20%20ul.css({margin:%20%220%22,%20padding:%20%220%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22list-style-type%22:%20%22none%22,%20%22z-index%22:%20%221%22});%20%20div.css({overflow:%20%22hidden%22,%20position:%20%22relative%22,%20%22z-index%22:%20%222%22,%20left:%20%220px%22});%20%20var%20liSize%20=%20o.vertical%20?%20height(li)%20:%20width(li);%20%20%20//%20Full%20li%20size(incl%20margin)-Used%20for%20animation%20%20var%20ulSize%20=%20liSize%20*%20itemLength;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20full%20ul(total%20length,%20not%20just%20for%20the%20visible%20items)%20%20var%20divSize%20=%20liSize%20*%20v;%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20size%20of%20entire%20div(total%20length%20for%20just%20the%20visible%20items)%20%20li.css({width:%20li.width(),%20height:%20li.height()});%20%20ul.css(sizeCss,%20ulSize+%22px%22).css(animCss,%20-(curr*liSize));%20%20div.css(sizeCss,%20divSize+%22px%22);%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20Width%20of%20the%20DIV.%20length%20of%20visible%20images%20%20if(o.btnPrev)%20{%20%20$(o.btnPrev).click(function()%20{%20%20return%20go(curr-o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnPrev).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnNext)%20{%20%20$(o.btnNext).click(function()%20{%20%20return%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20$(o.btnNext).hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20}%20%20if(o.btnGo)%20%20$.each(o.btnGo,%20function(i,%20val)%20{%20%20$(val).click(function()%20{%20%20return%20go(o.circular%20?%20o.visible+i%20:%20i);%20%20});%20%20});%20%20if(o.mouseWheel%20&&%20div.mousewheel)%20%20div.mousewheel(function(e,%20d)%20{%20%20return%20d>0%20?%20go(curr-o.scroll)%20:%20go(curr+o.scroll);%20%20});%20%20var%20autoInterval;%20%20function%20startAuto()%20{%20%20stopAuto();%20%20autoInterval%20=%20setInterval(function()%20{%20%20go(curr+o.scroll);%20%20},%20o.auto+o.speed);%20%20};%20%20function%20stopAuto()%20{%20%20clearInterval(autoInterval);%20%20};%20%20if(o.auto)%20{%20%20if(o.hoverPause)%20{%20%20div.hover(function(){stopAuto();},%20function(){startAuto();});%20%20}%20%20startAuto();%20%20};%20%20function%20vis()%20{%20%20return%20li.slice(curr).slice(0,v);%20%20};%20%20function%20go(to)%20{%20%20if(!running)%20{%20%20if(o.beforeStart)%20%20o.beforeStart.call(this,%20vis());%20%20if(o.circular)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20circular%20we%20are%20in%20first%20or%20last,%20then%20goto%20the%20other%20end%20%20if(to<0)%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20before%20range,%20then%20go%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20+%20tl)%20*%20liSize)+%22px%22);%20%20curr%20=%20to%20+%20tl;%20%20}%20else%20if(to>itemLength-v)%20{%20//%20If%20beyond%20range,%20then%20come%20around%20%20ul.css(animCss,%20-(%20(curr%20-%20tl)%20*%20liSize%20)%20+%20%22px%22%20);%20%20curr%20=%20to%20-%20tl;%20%20}%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20else%20{%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20non-circular%20and%20to%20points%20to%20first%20or%20last,%20we%20just%20return.%20%20if(to<0%20||%20to>itemLength-v)%20return;%20%20else%20curr%20=%20to;%20%20}%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20If%20neither%20overrides%20it,%20the%20curr%20will%20still%20be%20%22to%22%20and%20we%20can%20proceed.%20%20running%20=%20true;%20%20ul.animate(%20%20animCss%20==%20%22left%22%20?%20{%20left:%20-(curr*liSize)%20}%20:%20{%20top:%20-(curr*liSize)%20}%20,%20o.speed,%20o.easing,%20%20function()%20{%20%20if(o.afterEnd)%20%20o.afterEnd.call(this,%20vis());%20%20running%20=%20false;%20%20}%20%20);%20%20//%20Disable%20buttons%20when%20the%20carousel%20reaches%20the%20last/first,%20and%20enable%20when%20not%20%20if(!o.circular)%20{%20%20$(o.btnPrev%20+%20%22,%22%20+%20o.btnNext).removeClass(%22disabled%22);%20%20$(%20(curr-o.scroll<0%20&&%20o.btnPrev)%20%20||%20%20(curr+o.scroll%20>%20itemLength-v%20&&%20o.btnNext)%20%20||%20%20[]%20%20).addClass(%22disabled%22);%20%20}%20%20}%20%20return%20false;%20%20};%20%20});%20%20};%20%20function%20css(el,%20prop)%20{%20%20return%20parseInt($.css(el[0],%20prop))%20||%200;%20%20};%20%20function%20width(el)%20{%20%20return%20%20el[0].offsetWidth%20+%20css(el,%20'marginLeft')%20+%20css(el,%20'marginRight');%20%20};%20%20function%20height(el)%20{%20%20return%20el[0].offsetHeight%20+%20css(el,%20'marginTop')%20+%20css(el,%20'marginBottom');%20%20};%20%20})(jQuery);%20%20$(document).ready(function(){%20%20$(%22.other_blocknews_bn2%22).jCarouselLite({%20%20//%20Lấy%20class%20của%20ul%20và%20gọi%20hàm%20jCarouselLite()%20trong%20thư%20viện%20%20vertical:%20false, //%20chạy%20theo%20chiều%20dọc%20%20hoverPause:true, //%20Hover%20vào%20nó%20sẽ%20dừng%20lại%20%20visible:%205, //%20Số%20bài%20viết%20cần%20hiện%20%20auto:1500, //%20Tự%20động%20scroll%20%20speed:1500 //%20Tốc%20độ%20scroll%20%20});%20%20});%20%20%20%20
  %20%20%20%20
   %20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20
  %20%20
  %20%20 %20%20%20%20%20%20%20%20TRƯỜNG%20TIỂU%20HỌC%20THẠCH%20MỸ%20%20%20%20Địa%20chỉ:%20Thạch%20Mỹ%20-%20Lộc%20Hà%20-%20%20Hà%20Tĩnh%20%20Điện%20thoại:%200944850732%20%20Email:%20ththachmy@gmail.com%20%20%20%20Xem%20bản:%20Desktop%20|%20Mobile%20%20%20%20%20%20Thiết%20kế%20bởi%20DANHBAGIAODUC.VN%20-%20Powered%20by%20NukeViet%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20%20%20%20//%20%20%20%20%20_sprite.jpg", slideType: 'vertical', //optional slideWidth: 192, //optional slideHeight:108 //optional }); var focused = true; var player_state = false; document.addEventListener("visibilitychange", function () { focused = !focused; if (!focused) { if (typeof player !== 'undefined') { if(player.paused()) { player_state = true; } player.pause(); } } else { if(player_state!=true) { player.play(); } } }); }); }); function copyItem(obj){ var $temp = $(""); $("body").append($temp); $temp.val($(obj).text()).select(); document.execCommand("copy"); $temp.remove(); }